4833198236893184
Chong Kun Dang |鍾根堂 Lacto-Fit 加強版黃金腸道健康乳益生菌 (50包) Chong Kun Dang |鍾根堂 Lacto-Fit 加強版黃金腸道健康乳益生菌 (50包) 📦 快速閱讀連結📦 https://welkinstore.com/i/RK8SoCgAA *新舊版本隨機發貨 💗 益生菌含量增長1倍 🔥 💗 添加鋅成分 🔥 針對腸道不同位置菌株棲息特性而配套技術獨創5 Product #: s9l-Chong Kun Dang |鍾根堂 Lacto-Fit 加強版黃金腸道健康乳益生菌 (50包) 2024-05-28 Regular price: $HKD$99.0 Available from: Welkin Department StoreIn stock